Ga naar de inhoud

Privacy Voorwaarden

SucceedIT zal jouw privacy altijd waarborgen en gebruiken in jouw belang.

Nederlands

SucceedIT B.V., gevestigd aan Spacelab 10 3824 MR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Spacelab 10 3824 MR
Amersfoort
+31 (0)85 04 66 060
[email protected]
www.succeedit.nl

Martin Plaat is de Functionaris Gegevensbescherming van SucceedIT B.V. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

SucceedIT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SucceedIT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • SucceedIT B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • SucceedIT B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SucceedIT B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SucceedIT B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SucceedIT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie  Wat Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens Persoonsgegevens 5 jaar Facturering, Dienstverlening Marketing
Personalia 5 jaar Facturering, Dienstverlening Marketing
Adres 5 jaar Facturering, Dienstverlening Marketing
Telefoon 5 jaar Facturering, Dienstverlening Marketing
e-mailadres 5 jaar Facturering, Dienstverlening Marketing
IP-adres 5 jaar Analyse verbeteren werking website
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. 5 jaar Marketing, Dienstverlening
Internet Locatiegegevens 5 jaar Marketing activiteiten
Gegevens over uw activiteiten op onze website 5 jaar Analyse verbeteren werking website
Internetbrowser en apparaat type 5 jaar Analyse verbeteren werking website

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SucceedIT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SucceedIT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

SucceedIT B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SucceedIT B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Google Analytics Naam Functie Bewaartermijn
Google Adwords Conversion Analytische cookie voor optimale weergave advertenties 2 jaar
Facebook FR Analytische cookie die websitebezoek en interesse meet 2 jaar
LinkedIn Bcookie Analytische cookie 2 jaar
LinkedIn BScookie Analytische cookie voor delen content 2 jaar
YouTube Visitor_inf01_live Anallytische cookie 2 jaar
YouTube GEUP Afspelen video’s 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SucceedIT B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouwe beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SucceedIT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SucceedIT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 


English

SucceedIT B.V., located at Spacelab 10 3824 MR Amersfoort, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data such as shown in this privacy statement.

Contact

Spacelab 20 3824 MR
Amersfoort
+31 (0)85 04 66 060
[email protected]
www.succeedit.nl

Martin Plaat is the Data Protection Officer of SucceedIT B.V. He can be reached via [email protected]

Personal data that we process

SucceedIT B.V. processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Gender
 • Address data
 • Phone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • Location data
 • Information about your activities on our website
 • Data about your surfing behavior across different websites
 • Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via [email protected] and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

SucceedIT B.V. processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending our newsletter and / or advertising brochure
 • To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • To offer you the possibility to create an account
 • To deliver goods and services to you
 • SucceedIT B.V. analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • SucceedIT B.V. follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

Automated decision making

SucceedIT B.V. does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of SucceedIT B.V.).

How long we keep personal data

SucceedIT B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

 

Category  What Retention period Reason
Personal data Personal data 5 years Billing, Services and Marketing
Personalia 5 years Billing, Services and Marketing
Adress 5 jears Billing, Services and Marketing
Phone number 5 years Billing, Services and Marketing
emailadress 5 years Billing, Services and Marketing
IP-adress 5 years Analysis, improve the functioning of the website
Other personal data that you actively provide. 5 years Services and Marketing
Internet Location 5 years Marketing
Information about your activities on our website 5 years Analysis, improve the functioning of the website
Internetbrowser en device type 5 years Analysis, improve the functioning of the website

Sharing personal data with third parties

SucceedIT B.V. does not sell your data to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. SucceedIT B.V. remains responsible for these processing operations.

Cookies, or comparable techniques, that we use.

SucceedIT B.V. uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is used when you first visit this website stored in the browser of your computer, tablet or smartphone. SucceedIT B.V. uses cookies with a purely technical functionality. These ensure a properly working website, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to improve the website and optimize it. In addition, we place cookies that track your surfing behavior so that we can tailor-made content and advertisements. On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and asked for permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also find all the information that is earlier saved via your browser settings. See for an explanation: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are, for example, advertisers and / or social media companies. Below an overview:

 

Google Analytics Name Function Retention period
Google Adwords Conversion Analytics cookie for optimal ads display 2 years
Facebook FR Analytics cookie for measuring interests and website visits 2 years
LinkedIn Bcookie Analytics cookie 2 years
LinkedIn BScookie Analytics cookie for sharing content 2 years
YouTube Visitor_inf01_live Analytics cookie 2 years
YouTube GEUP Play video’s 2 years

View, adjust or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by SucceedIT B.V. and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to [email protected]. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and social security number is made black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. SucceedIT B.V. would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

SucceedIT B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via [email protected]